Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγορίων επιχειρήσεις (ανώνυμες εταιρίες, ομόρρυθμες και ετερορρύθμες εταιρίες, ατομικές επιχειρήσεις). Εμπιστευτείτε μας τις ανάγκες σας !

Το λογιστικό γραφείο μας προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις - ανώνυμες εταιρίες:

» Τήρηση - Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών οντοτήτων (Β & Γ κατηγορίας βιβλίων)

•  Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κ.λ.π.)
  Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κ.λ.π.)
  Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β
  Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β
  Μεσαίες (όλες)
  Μεγάλες (όλες)

Η υπηρεσία παρέχεται στην έδρα σας, στα γραφεία μας ή ακόμα και από απόσταση (με ηλεκτρονικό τρόπο).

» Τήρηση - Ενημέρωση Μητρώου Παγίων

Διενέργεια ετήσιων αποσβέσεων, για σωστότερη αποτύπωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σας.

» Οργάνωση - Επίβλεψη και Εποπτεία Εσωτερικού Λογιστηρίου

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και την απαιτούμενη δομή της επιχείρησης σας.

» Παρακολούθηση Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων

Απαίτηση που αφορά ιδιόκτητα ακίνητα ενταγμένα και μη στην παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης σας.

» Συλλογή Παραστατικών

Συνεργάτης μας συλλέγει τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών από την έδρα της επιχείρησή σας ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την ορθή τήρηση των βιβλίων και των προθεσμιών.

» Αρχειοθέτηση Παραστατικών, Εγγράφων (Φυσικό και Ηλεκτρονικό Αρχείο)

Σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της επιχείρησης σας.

» Προσωπική Επαφή

Υποχρέωση αυτονόητη διότι χωρίς προσωπική επαφή δεν υπάρχει και συνεργασία.

» Τήρηση - Ενημέρωση Βιβλίου Επενδύσεων

Σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε αναπτυξιακού προγράμματος.

» Παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η παρακολούθηση γίνεται μηχανογραφικά σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας.

τηλέφωνο καχριμάνης γιώργος
Κλείστε ραντεβού+30 2752 026742
+30 6944 906051
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Στείλτε μας μήνυμαgkachrimanis@hol.gr
info@kachrimanis.com
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Επισκεφτείτε μας Αιγίου 69
Ναύπλιο