Ο Νόμος 4308/2014 έφερε στη ζωή μας τα Ε.Λ.Π. και ότι αλλαγές συνεπάγονται από την εφαρμογή τους.

Έφερε αλλαγές και στο τρόπο δημοσίευσής των οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Έτσι λοιπόν για την διαχειριστική χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 οι ανακοινώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ θα υποβληθούν 2 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που φέτος ήταν 25/07/2016 και ανάλογα την κατηγοριοποίηση τους με βάσει τα Ε.Λ.Π. ( σχ. Πίνακας)

Άρα η Γενική Συνέλευση φέτος πρέπει να πραγματοποιηθεί μεχρι τις 25/09/2016 και να δημοσιευθεί 20 ημέρες μετρά (15/10/2016).

Επομένως οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί έως τις 05/09/2016 δηλαδή 20 ημέρες νωρίτερα.

Εφόσον υπάρχει πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί 22 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Σημαντικο είναι ότι για φέτος είναι προαιρετική η ανάρτηση του Ισολογισμού στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι για τις Μ.Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωτικό να υπογραφεί και συμβολαιογράφος.

Οι προσωπικές εταιρίες ( Ο.Ε – Ε.Ε. ΚΛΠ.) έχουν υποχρέωση υποβολής του αριθμού καταχώρησης της δήλωσης και την ημερομηνία αυτής.

Σχετικός νόμος 4308/14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 2 *
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων> 20.000.0004.000.000-19.999.999350.000-3.999.999350.000 <ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών>40.000.0008.000.000-39.999.999700.000-7.999.999700.000 <1.500.000<
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου > 25050 έως 24910 έως 4910<10<
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
*** ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ αρ. 16 παρ.2 4308/14)1. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.21. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.21. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.21. Ισολογισμός υπ.Β51. Ισολογισμός υπ.Β5
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.22. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.22. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.22. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ.Β62. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ.Β6
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β33. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β33. Προσάρτημα3. Προσάρτημα3. Προσάρτημα
4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β44. Προσάρτημα
5. Προσάρτημα
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με 4336/15****ΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΔυνητικήΔυνητικήΔυνητική
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΥποχρεωτική
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕΔεν απαιτείταιΔεν απαιτείταιΔεν απαιτείταιΔεν απαιτείταιΔεν απαιτείται
* Η κατηγορία πολύ μικρές οντότητες 2 με κίτρινο πλαίσιο αφορά τις οντότητες που ορίζονται στο Άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο γ του 4308/14
** Ως υπόδειγμα Β.1, Β1.2 κτλ. νοούνται τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β του νόμου 4308/14

*** Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα, καθαρή θέση, χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/14 (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο δίνετε η δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να τα ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο.

**** Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την 01/01/2016 και μετά. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν τα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο του άρθρου 36α του ΚΝ.2190/20 για όλες τις κεφαλαιουχικές (ο έλεγχος είναι δυνητικός όταν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του €1.000.000,00 και υπάρχει σχετική πρόνοια στο καταστατικό

τηλέφωνο καχριμάνης γιώργος
Κλείστε ραντεβού+30 2752 026742
+30 6944 906051
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Στείλτε μας μήνυμαgkachrimanis@hol.gr
info@kachrimanis.com
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Επισκεφτείτε μας Αιγίου 69
Ναύπλιο